اتوپلاستی

اتوپلاستی اتوپلاستی گوش های جلوآمده، غیریکنواخت یا بزرگ را اصلاح می کند.   چه کسانی کاندید اتوپلاستی هستند؟ هر کسی که احساس می کند گوش … ادامه خواندن اتوپلاستی